Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet

Att vi har ordnat med resegaranti innebär att du kan få ersättning om någon del av din paketresa eller sammanlänkade researrangemang blir inställd om vi skulle drabbas av insolvens.

Att vi har ordnat med resegaranti betyder att du har rätt till ersättning för den del av paketresan eller sammanlänkade researrangemanget som vi ansvarar för och som inte har fullgjorts.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR
För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text.
Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären.
De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET
1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.
1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.
1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.
1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING
2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING
3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av
resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings-avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET
4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN
5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.
5.2 Ändring av priset
5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.
5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.
5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1 Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE
6.1Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2Väsentliga fel
6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND
7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar
7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION
8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN
9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.
9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3 Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS
Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

SÄRSKILDA RESEVILLKOR

Arrangör enl. resegarantilagen är:

Taxi Lilla Edet AB

Bäckvägen 54

463 33 Lilla Edet

Org.nr. 556399–7468

 

Vi har ställt lagstadgad resegaranti till kammarkollegiet. För resor arrangerade av oss tillämpas de allmänna resevillkoren för sällskapsresor. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 28 juni 2018.

 

Anmälan

Anmälningsavgiften är normalt 500,-. Anmälningsavgiften skall erläggas i samband med bokning. Slutbetalning sker senast 4 veckor före avresa. Vid bokning senare än 20 dagar före avresa erläggs hela beloppet vid bokning. Andra regler och summor kan gälla vid t.ex. flygresor. Betalning skall ske till anvisat bankgiro. Bankens kvitto gäller som vårt. Anmälan är bindande så snart muntlig eller skriftlig beställning är gjord. Bokning av resa kan göras per telefon och via e-post till kontoret@taxilillaedet.se

 

Inställande av resa

Resor kan komma att ställas in då det ej blir tillräckligt antal resenärer. Normalt krävs minst 25 personer per avresa.

Skulle resan inställas p.g.a. för få resenärer meddelas detta senast 14 dagar före avresa. Vissa resor såsom dagsresor och korta kryssningar på 2 och 3 dagar förbehåller vi oss rätten att få ställa in fram till 6 dagar före avresa. Om vi mot förmodan ställer in din resa meddelar vi detta per telefon eller brev / mejl. Det är viktigt att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Samtliga till oss inbetalda avgifter återbetalas snarast.

 

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet är frivilligt och kostar 5% av resans pris, dock lägst 50: -. Vi ber dig kontrollera ditt egna försäkringsskydd, normalt ingår det t.ex. i din hemförsäkring eller om du betalar med kort. Läkarintyg som styrker sjukdom krävs vid ev. avbokning. Vid sådan avbokning uttages endast en avgift om 100: – + avbeställningsskyddet. På konsert/teaterresor tillkommer kostnad för ev. osåld biljett.

 

Avbokningskostnader

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa tas en kostnad ut motsvarande anmälningsavgiften samt ev. avbeställningsskydd. Vid avbokning tidigare än 14 dagar före avresa 25% av resans pris, dock lägst anmälningsavgift samt ev. avbeställningsskydd. Vid avbokning därefter men tidigare än 8 dagar före avresa kostar det 50 % av resans pris. Vid avbokning inom 8 dagar före avresan kostar det 100% av resans pris.

Speciella avbokningsregler flygresor: Vid avbokning fram till 70 dagar före avresa kostar det anmälningsavgiften. Avbokning därefter fram till 14 dagar före avresa kostar det halva resans pris. Därefter kostar det 100% av resans pris.

Vid resor där teater & showbiljetter ingår återbetalas inte dessa vid en ev. avbokning.

Gäller andra regler på din resa framgår dessa av din resehandling

 

Ändringar

Vid ändringar i bokningar som innebär att nya färdhandlingar behöver skrivas ut eller om ändringar måste göras med hotell o dyl. tar vi ut en avgift om 50: -. Ändringar är ej möjligt att göra närmare avresan än 4 arbetsdagar.

 

Under 18 år

Om du är under 18 år och reser utan vuxens sällskap skall detta uppges utan särskild anmodan vid bokningen. Din målsman skall då sända in ett intyg om att du får resa på egen hand. Vi tar inte extra ansvar för omyndiga utan de erhåller samma service som övriga deltagare. Särskilda åldersregler gäller på tex kryssningar.

 

Bussresan

Vi använder oss först och främst av våra egna bussar men i vissa situationer kan det även vara aktuellt med någon inhyrd buss. Våra förare är mycket erfarna med fordonet och den hårda trafiken i Europa. I våra bussar råder rökförbud.

Inget bussbolag eller flygbolag kan undgå förseningar. Det kan bero på bl.a. trafik, köer, vägarbeten, tullar och tekniska problem. Vi gör allt för att lindra effekten där av. Vi kompenserar inte förseningar ekonomiskt eller står för t.ex. telefonsamtal eller för speciella taxiresor vid hemkomst. Vi råder Er att inte planera in viktiga möten, bröllop eller liknande i samband med hemkomst från resa.

 

Bagage

Du får ha med dig en normal resväska och ett litet handbagage per person på våra bussresor. Total bagagevikt max 30 kg per person. Överskrids detta har chauffören rätt att neka ilastning. Gäller andra bagagerestriktioner anges det särskilt, tex shoppingresor kan ha tillåten högre bagagevikt. På flygresor bestämmer flygbolaget vikten.

 

Platsreservation

Vi tillämpar normalt inte platsreservation utom vid särskilda behov.

 

Avresetid, påstigningsplats och anslutning meddelas separat. Var god och kom senast tio minuter före utsatt avresetid.

 

Restider med färja

Helsingborg-Helsingör 20 minuter

Rödby-Puttgarden 45 minuter

Gedser-Rostock 1 timma 45 minuter

 

Ändringar i reseprogram

Vi förbehåller oss rätten att ändra färjevägar och övernattningshotell utan föregående varning.

Ordningen i dagsprogrammet kan komma att ändras av reseledaren under pågående resa. Detta för att anpassa resan efter rådande förhållanden.

 

Inkvartering

På våra flerdagarsresor sker inkvartering normalt i dubbelrum. Enkelrum kan bokas mot tillägg. Flerbäddsrum kan i vissa fall ordnas efter förfrågan.

 

Hotellklassificering

**    Låg standard men alltid med dusch och toalett på rummet. Ofta är det lite äldre hotell som återfinns i denna kategorin.

***    Turistklass standard, ofta bra belägna hotell med trevliga omgivningar. Bra servicenivå.

****    Mycket bra hotell med hög klass. Alltid bra belägna med trevliga omgivningar. Hotellen har oftast bra faciliteter och hög servicenivå.

 

Måltidsdryck

Vid hel- och halvpension ingår ej måltidsdryck, om inget annat anges på din bekräftelse.

 

Önskemål

Vissa gäster har speciella önskemål om att få bo i rum med visst läge eller rum intill ressällskap. Vi kan ta emot sådana önskemål och vidarebefordra dem till resmålet. Vi kan inte lämna någon garanti eller förhandsbesked om att önskemålen uppfylls. Önskemål är ej att förväxla med krav / löfte.

 

Pass, Visum och ESTA

Resenärer är skyldiga att själv medföra giltig legitimation på våra resor. Reser du utanför Norden måste du ha ett giltigt pass eller EU-legitimation med dig. Glöm inte att i god tid kontrollera sista giltighetsdagen! Vi rekommenderar alltid att passet är giltigt 6 månader efter hemkomst. Vid resor till USA är du skyldig att själv söka ESTA tillstånd.

Vid resor till länder där det krävs visum för svenska medborgare hjälper vi till att söka detta. Kostnaden ingår normalt inte i resans pris. Resenärer som ej är svenska medborgare är själva skyldiga att kontrollera ev. visumtvång för länder vi reser genom och till.

 

Kvarglömda effekter

Förfrågan om kvarglömda effekter skall göras till kontoret på kontorstid snarast efter hemkomst. Jouren kan ej svara på frågor om kvarglömda effekter. Vi sparar kvarglömda effekter i en vecka. Vid tillfällen då något förkommit som vi efterlyser tar vi ut en avgift om 100: – + ev. portoavgifter.

 

Reklamation

Reklamation skall göras så snart som möjligt när ev. fel har upptäckts. Detta skall göras på resan till vår reseledare eller chaufför. Kan de inte lösa problemen på plats skall skriftlig reklamation inkommit senast en månad efter hemkomst. Normal behandlingstid är ca två månader.

 

Prisändringar, tryckfel och hemsida

Vi förbehåller oss rätten att vid väsentliga förändringar av valutakurser, skatter och avgifter göra erforderliga ändringar i priset. Detta gäller även flygskatter.

 

Vi reserverar oss för ev. tryckfel i kataloger/trycksaker och på hemsida.